ตัวแทนจากธนาคาร ให้บริการเปิดสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเงินสด บัตรเครดิตธนาคาร สินเชื่อเพื่อโอนหนี้ เงินกู้ จากธนาคาร รับบริการให้สมัครออนไลน์ได้ 24 ชม.โทร.02-6124445 สายด่วน 081-9049993 ,ID Line :jongluk โดย บริษัท แคปปิตอล แอ็ดวานซ จำกัด
  ธนาคาร
ข้อมูล สินเชื่อส่วนบุคคล
[8 กันยายน 2552 00:38 น.]จำนวนผู้เข้าชม 26928 คน
สินเชื่อ ส่วนบุคคล
  

สินเชื่อส่วนบุคคล คือ วงเงินสดสินเชื่อ ที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินโอนเข้าบัญชีให้คุณ ภายหลังการสมัครแล้วได้รับการอนุมัติ และมีการชำระคืนเป็นงวดๆ งวดละเท่าๆ กัน ตามที่ผู้สมัครระบุ เช่น 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 18 เดือนไปจนถึง 60 เดือน แล้วแต่เงื่อนไขของธนาคารที่คุณยื่นใบสมัคร วงเงินที่ลูกค้าอนุมัติจะอยู่ที่ประมาณ 5 เท่าของเงินเดือน โดยที่ลูกค้าจะได้สินเชื่อดังกล่าวโดยไม่ต้องมีบุคคล หรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน

การให้สินเชื่อส่วนบุคคลของทางธนาคารเป็นทางเลือกหนึ่งของลูกค้า ที่จะนำเงินดังกล่าวไปซื้อสินค้า ท่องเทียว การศึกษา หรือนำไปลงทุน ไม่เว้นแม่แต่ชำระหนี้ บัตรเครดิตของธนาคารเอง เพราะสินเชื่อส่วนบุคคล จะเป็นสินเชื่อเงิืนก้อนเดียว และชำระคืนธนาคารเป็นงวดๆ เท่ากันทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นระยะเวลาที่ลูกค้าต้องการ

ข้อแตกต่างของสินเชื่อส่วนบุคคล กับสินเชื่อบัตรเครดิต และสินเชื่เงินสด ก็คือวงเงินสินเชื่อที่ธนาคารอนุมัติให้มากกว่า อัตราดอกเบี้ยที่คิดเป็นอัตราคงที่ (Flat Rate) โดยการชำระคืนเป็นงวดๆ แตกต่างจากบัตรเครดิต และสินเชื่อเงินสด ซึ่งจะคิดดอกเบี้ยในอัตราถดถอย(Decline Rate) หรือคิดจากยอดที่ค้างชำระจนกว่าจะชำระเงินต้นหมดนั่นเอง และยังสามารถใช้จ่ายได้เรื่อยๆ ตราบใดที่วงเงินสินเชื่อยังไม่เต็ม กล่าวคือเมื่อมีการชำระคืนเงินต้นเท่าใด วงเงินสินเชื่อก็ว่างมากขึ้นเท่านั้นนั่นเอง

สินเชื่อทั้งหมดที่กล่าวมาล้วนเป็นสินเชื่อที่ปลอดหลักทรัพย์และบุคคลค้ำประกัน โดยธนาคารจะพิจารณาจากความสามารถของลูกค้าในการชำระคืน หมายถึงถ้ามีเงินเดือนมากก็จะได้วงเงินมากตาม รวมทั้งมีประวัติการชำระดี หรือตำแหน่งหน้าที่การงานต่างๆ ล้วนมีผลต่การพิจารณาให้วงเงินกับผู้สมัครสินเชื่อบุคคลทั้งสิ้น

ถ้าต้องการสินเชื่อส่วนบุคคลเวลานี้ต้องทำอย่างไรบ้าง? แน่นอนเรื่องเอกสารประกอบการสมัครเป็นปัจจัยสำคญ นั่นคือต้องมีสลิปเงินเดือนฉบับจริงที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทต่เดือนขึ้นไป และต้องมีสมุดบัญชีที่มีเงินเืดือนผ่านอย่างน้อย 3 เดือน และให้แน่ใจว่าไม่ติดประวัติการชำระเงินในฐานข้อมูลเครดิต

 
ข้อมูลเครดิต
ข้อมูลเครดิต หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอสินเชื่อและบัตรเครดิต ประกอบด้วย ข้อมูลที่บ่งชี้ตัวลูกค้า ข้อมูล
เกี่ยวกับภาระหนี้สิน ประวัติการชำระเงินคืน และประวัติการใช้สินเชื่อของลูกค้า  
ผู้ให้บริการสินเชื่อหรือบัตรเครดิตจะส่งข้อมูลเครดิตของลูกค้าเจ้าของข้อมูลแต่ละรายให้บริษัทข้อมูลเครดิต
(Credit Bureau) เพื่อเก็บรวบรวมและประมวลผล

ผู้ที่สามารถเรียกดูรายงานข้อมูลเครดิต คือ
1. สถาบันการเงินหรือผู้ให้สินเชื่อที่เป็นสมาชิกของบริษัทข้อมูลเครดิตเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาสินเชื่อและให้บริการบัตรเครดิต และ  
 2. ผู้บริโภคเจ้าของข้อมูล  ซึ่งหากเจ้าของข้อมูลพบว่ารายละเอียดของตนเองที่ปรากฎในรายงานข้อมูลเครดิตไม่ถูกต้องก็สามารถโต้แย้งได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต มีอำนาจและหน้าที่ในการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต
ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


ข่าวสารอื่นๆ เพิ่มเติม
____________________________________________
ข่าวสารCiti M
(ข่าวสารCiti-M)


Citi M"เสริมสภาพคล่องนักช็อป
หลังลอนช์ Citi M Visa ภายใต้ความร่วมมือของ 3 พันธมิตร นำโดย เดอะ มอลล์ กรุ๊ป ซิตี้คอร์ป และวีซ่า เมื่อปี 2550 จนปัจจุบัน Citi M Visa กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสมาชิกที่มีมากกว่า 1.5 แสนราย โดยข้อมูลต่างๆ เหล่านั้นสามารถนำไปต่อยอดใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรมด้านการตลาดได้อย่างถูกต้อง และตรงกับพฤติกรรมของสมาชิก ซึ่งเป็นลูกค้าขาประจำที่เข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้านั่นเอง

 

การให้สินเชื่อส่วนบุคคลของทางธนาคารเป็นทางเลือกหนึ่งของลูกค้า ที่จะนำเงินดังกล่าวไปซื้อสินค้า ท่องเทียว การศึกษา หรือนำไปลงทุน ไม่เว้นแม่แต่ชำระหนี้ บัตรเครดิตของธนาคารเอง เพราะสินเชื่อส่วนบุคคล จะเป็นสินเชื่อเงิืนก้อนเดียว และชำระคืนธนาคารเป็นงวดๆ เท่ากันทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นระยะเวลาที่ลูกค้าต้องการ

ข้อแตกต่างของสินเชื่อส่วนบุคคล กับสินเชื่อบัตรเครดิต และสินเชื่เงินสด ก็คือวงเงินสินเชื่อที่ธนาคารอนุมัติให้มากกว่า อัตราดอกเบี้ยที่คิดเป็นอัตราคงที่ (Flat Rate) โดยการชำระคืนเป็นงวดๆ แตกต่างจากบัตรเครดิต และสินเชื่อเงินสด ซึ่งจะคิดดอกเบี้ยในอัตราถดถอย(Decline Rate) หรือคิดจากยอดที่ค้างชำระจนกว่าจะชำระเงินต้นหมดนั่นเอง และยังสามารถใช้จ่ายได้เรื่อยๆ ตราบใดที่วงเงินสินเชื่อยังไม่เต็ม กล่าวคือเมื่อมีการชำระคืนเงินต้นเท่าใด วงเงินสินเชื่อก็ว่างมากขึ้นเท่านั้นนั่นเอง

สินเชื่อทั้งหมดที่กล่าวมาล้วนเป็นสินเชื่อที่ปลอดหลักทรัพย์และบุคคลค้ำประกัน โดยธนาคารจะพิจารณาจากความสามารถของลูกค้าในการชำระคืน หมายถึงถ้ามีเงินเดือนมากก็จะได้วงเงินมากตาม รวมทั้งมีประวัติการชำระดี หรือตำแหน่งหน้าที่การงานต่างๆ ล้วนมีผลต่การพิจารณาให้วงเงินกับผู้สมัครสินเชื่อบุคคลทั้งสิ้น

ถ้าต้องการสินเชื่อส่วนบุคคลเวลานี้ต้องทำอย่างไรบ้าง? แน่นอนเรื่องเอกสารประกอบการสมัครเป็นปัจจัยสำคญ นั่นคือต้องมีสลิปเงินเดือนฉบับจริงที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทต่เดือนขึ้นไป และต้องมีสมุดบัญชีที่มีเงินเืดือนผ่านอย่างน้อย 3 เดือน และให้แน่ใจว่าไม่ติดประวัติการชำระเงินในฐานข้อมูลเครดิต

 

แคมเปญที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมลูกค้า และถือเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งในวงการรีเทลคือ ซิตี้แบงก์ เพย์ไลท์ ซึ่งเป็นการนำเสนอสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก Citi M Visa เมื่อซื้อบัตรกำนัลผ่านบัตรเครดิต Citi M Visa หรือ ซิตี้แบงก์ มูลค่าตั้งแต่ 1,500 บาทขึ้นไปต่อบิล สามารถผ่อนชำระ 0% ได้นาน 6 เดือน ซึ่งแคมเปญนี้เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และประสบความสำเร็จ

โดยในเดือนมีนาคม มียอดการใช้จ่ายผ่านบัตรและผ่อนชำระโดยไม่เสียดอกเบี้ย เพิ่มขึ้น 200% เดือนเมษายน มียอดเพิ่มขึ้น 280% และในเดือนพฤษาคมตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงปัจจุบันมียอดใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 430% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยยอดใช้จ่ายผ่านบัตรซิตี้ เอ็ม วีซ่าเฉลี่ย 13,000 -14,000 บาทต่อบิลต่อคน จากปกติที่การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอื่นจะเฉลี่ย 7,000 - 8,000 บาทต่อคนต่อบิล ซึ่งปัจจัยหลักที่บัตรซิตี้ เอ็ม วีซ่า ถูกนำไปใช้จ่ายมากกว่าบัตรเครดิตอื่น ๆ เกิดจากสิทธิพิเศษที่สมาชิกจะได้รับมากกว่าบัตรเครดิตอื่น

นอกจากนี้ล่าสุดเดอะ มอลล์ กรุ๊ป ยังร่วมกับซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) เปิดให้บริการสินเชื่อบุคคล ซิตี้ แอดวานซ์ (Citi Advance) โดยเข้ามาเปิดให้บริการใน 5 สาขา ได้แก่ รามคำแหง ท่าพระ บางแค บางกะปิ และงามวงศ์วาน พร้อมทั้งให้บริการกับลูกค้าทั่วไป โดยทำหน้าที่บริการด้านที่ปรึกษาทางการเงิน รวมทั้งสินเชื่อส่วนบุคคลต่างๆ ด้วยเงื่อนไขพิเศษสำหรับสมาชิกซิตี้ เอ็ม วีซ่า อาทิ สินเชื่อบุคคลซิตี้ เอ็ม เพอร์ซันนัลโลน , สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ซิตี้ เอ็ม คาร์แคช เป็นต้น

จากตัวเลขยอดซื้อของลูกค้าผ่านบัตรซิตี้ เอ็ม วีซ่า โดยเฉพาะแคมเปญเพย์ไลท์ ผ่อน 0% นาน 6 เดือน โดยผ่อนสินค้าได้ทุกชิ้น ทุกชั้น ทุกแผนก ผ่านการชำระเงินด้วยบัตรกำนัล ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ทำให้ยอดขายในไตรมาสแรก ประสบความสำเร็จ ทำให้มีอัตราการเติบโตอย่างรดวเร็ว โดยมียอดขายตรงตามเป้าหมายที่วางไว้ คือ 9,000 ล้านบาท อีกกลยุทธ์ได้แก่แคมเปญช็อปช่วยชาติ ที่จัดขึ้นช่วงเวลาที่มีการแจกเช็คช่วยชาติ นางณัฐศมน วงศ์กิตติพัฒน์ ผู้จัดการใหญ่สายการตลาด บริษัท เดอะ มอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าว


Reference : ฐานเศรษฐกิจ 

 

 

Tags: กู้ เงิน ,กำไร ดอกเบี้ยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ให้ กู้, อนุ มัติ, การ ให้ กู้ ยืม, การ อนุมัติ สินเชื่อ บุค คล, การอนุมัติ สินเชื่อ,การ อนุมัติ  ,เงิน  ด่วน ,การ กู้ , กู้ ยืมเงิน อนุ มัติ สิน เชื่อ สินเชื่อ เพื่อ การ ลง ทุน , สิน เชื่อ เงิน กู้, กู้ ออนไลน์ , สิน เชื่อ เงินกู้ เงิน ด่วน , เงิน ทุน ติด ล้อกู้ ยืม เงิน บ้าน , ลง ทุน  , ทุน เริ่ม ต้น , เจ้า ของ กิจ การ , ไทย , โอนหนี้สินเชื่อ , โอนหนี้ ไทย โอนหนี้ ธนาคาร , รวมหนี้ ,สินเชื่อ , บัตรเครดิต , ปลดหนี้
ธนาคาร
- สินเชื่อเงินด่วนไหนอนุมัติเร็ว [8 กันยายน 2552 00:38 น.]
- จนมุม! เพื่อนสนิทสารภาพฆ่าโหดสาวซีพี ปมเงินกู้ [8 กันยายน 2552 00:38 น.]
- จนปัญญา! หนุ่มลำปางแกล้งขโมยของหนีแก๊งเงินกู้ [8 กันยายน 2552 00:38 น.]
- ซิตี้ แอดวานซ์ เปิดสาขาเมกาบางนา จับกลุ่มลูกค้าโชนตะวันออก [8 กันยายน 2552 00:38 น.]
- ไทยพาณิชย์พร้อมบริการรับชำระเงินสมทบประกันสังคม โดยวิธีหักบัญชีผู้ประกันตนแรงงานนอกระบบ [8 กันยายน 2552 00:38 น.]
- แบงค์กสิกรมองทิศทางตลาดสินเชื่อปี56 [8 กันยายน 2552 00:38 น.]
- กรุงไทยขยายสินเชื่อรายย่อยไปยังกลุ่มสตรีและเกษตรกร [8 กันยายน 2552 00:38 น.]
- แบงก์พาณิชย์แห่ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิตุนเงินรับสินเชื่อโต [8 กันยายน 2552 00:38 น.]
- เครดิตบูโร คือ อะไร มาหาคำตอบกัน [8 กันยายน 2552 00:38 น.]
- การลงทุนในทองคำและการลงทุนผ่านกองทุนรวม [8 กันยายน 2552 00:38 น.]
ดูทั้งหมด

Copyright (2010) Capital Advance Company Limited. - All Rights Reserved.
Company address: 50/8-9 Metalion Tower2, 7th Fl., Rama 1 Rd.Pathumwan Bangkok 10330 Thailand
Tel.: 02-6124445, 02-6125556 Fax: 02-6124446-7
สินเชื่อ, เงินกู้, โอนหนี้
นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
Engine by MAKEWEBEASY